Talen:
  • en
  • de
  • nl
  • fr
  • da

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
HEUGA HOME FLOORING B.V.,
GEVESTIGD TE SCHERPENZEEL, NEDERLAND,
VOOR DE VERKOOP VIA WWW.HEUGA.COM.

1. Definities
1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna genoemde definities gebruikt. Gedefinieerde begrippen worden in deze algemene leveringsvoorwaarden steeds met een hoofdletter geschreven.
Aanbod Een door Heuga via de Website aan de Bezoeker opgegeven overzicht van de door de Bezoeker geselecteerde producten, inclusief prijzen, afleveringskosten, totaalprijs, Afleveringsgegevens en leveringscondities.
Afleverings- gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Afleverings- datum De datum waarop de producten afgeleverd zijn aan het adres van Koper. Deze datum blijkt uit de administratie van Heuga.
Bezoeker De bezoeker van de Website
Heuga Heuga Home Flooring B.V., gevestigd te Scherpenzeel aan de Industrielaan 15 (Postbus 16, 3925 ZG Scherpenzeel). Bezoekadres: Glashorst 131, Scherpenzeel
Koper De Bezoeker die met Heuga een overeenkomst heeft gesloten.
Website www.heuga.com.
2. Reikwijdte Algemene Leveringsvoorwaarden
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:
(a) Het gebruik van de Website;
(b) Alle aanbiedingen van Heuga aan de Bezoeker;
(c) Alle tussen Heuga en Koper via de Website gesloten overeenkomsten.
2.2 Toepassing van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2.3 Toepassing van eventuele eigen voorwaarden van de Bezoeker is uitgesloten. Heuga is bevoegd deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen.
3. Aanbod
3.1 Alle op de Website opgenomen informatie is van vrijblijvende aard, behoudens de informatie die door Heuga in het Aanbod wordt gepresenteerd.
3.2 Het productaanbod op de website kan niet als zodanig worden aangemerkt als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
3.3 De op de Website getoonde producten kunnen er in werkelijkheid anders uitzien doordat de weergave van kleuren en texturen van gebruikte materialen afhankelijk is van het soort apparatuur dat door de Bezoeker of Koper is gebruikt om de website te bekijken.De Bezoeker kan via de Website stalen bestellen om te verifiëren of de door hem beoogde producten voldoen aan zijn wensen.
3.4 Alle op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. In het Aanbod worden alle door de Bezoeker (Koper na het sluiten van de overeenkomst) verschuldigde kosten weergegeven.
4. Totstandkomen van een overeenkomst
4.1 De Bezoeker selecteert op de Website de hoeveelheid en soort producten die hij wenst te kopen en geeft de Afleveringsgegevens op.
4.2 Op basis van de door de Bezoeker geselecteerde producten wordt aan de Bezoeker een Aanbod gedaan.
4.3 De Bezoeker aanvaardt het Aanbod door, na verklaard te hebben dat hij de Algemene Leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd, op de link "Next Step" te klikken. Door aanvaarding van het Aanbod komt de overeenkomst tussen Heuga en Bezoeker tot stand.
4.4 Na verwerking van de betalingsgegevens wordt aan Koper een bevestiging van de gesloten overeenkomst getoond via de Website. De bevestiging wordt ook per e-mail verzonden.
5. Verval van het Aanbod
5.1 Het Aanbod van Heuga aan de Bezoeker vervalt als de Bezoeker de verbinding met de Website verbreekt. Een Aanbod heeft een geldigheidsduur van 24 uur. Na het verstrijken van deze termijn kan het Aanbod niet meer aanvaard worden.
6. Betaling / Leveringstermijn
6.1 Na het totstandkomen van de overeenkomst verricht de Koper via de Website de verschuldigde betaling. Indien de betaling niet geautoriseerd kan worden dan ontvangt de Koper daarvan een mededeling via de Website.
6.2 De betaling heeft plaatsgevonden nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Heuga.
6.3 De in het Aanbod genoemde leveringstermijn gaat in nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Heuga.
6.4 De door Heuga genoemde levertermijn is indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien Koper Heuga niet conform artikel 9.2 in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog na te komen.
6.5 Indien Heuga niet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de verschuldigde betaling heeft ontvangen is zij gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Koper is na ontbinding gehouden de producten terug te zenden aan Heuga.
7. Aflevering/ risico overgang
7.1 De door de Koper gekochte producten worden afgeleverd aan het door Koper opgegeven adres door een door Heuga aangewezen transporteur. Bij de aflevering worden tevens instructies verstrekt aan de Koper waarin is toegelicht hoe Koper de producten dient te gebruiken en onderhouden.
7.2 Bij aflevering van de producten dient de Koper te tekenen voor ontvangst. Koper dient zich er direct van te vergewissen of de juiste (hoeveelheid) producten zijn afgeleverd. Indien niet de juiste (hoeveeelheid) producten zijn afgeleverd dient Koper dit direct en uiterlijk binnen 2 werkdagen na Afleveringsdatum schriftelijk te melden bij Heuga. Koper heeft alsdan recht op nalevering van de correcte of ontbrekende hoeveelheid producten. De verkeerd geleverde producten zullen door Heuga worden teruggenomen zonder extra kosten voor de Koper tenzij Koper de verkeerd geleverde producten beschadigd en/of niet in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakkingsmaterialen teruggeeft.
7.3 De door Heuga gebruikte verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Heuga of haar transporteur en dienen door Koper zelf op verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Het is Koper niet toegestaan om de verpakkingsmaterialen te gebruiken om andere dan door Heuga geleverde producten te verpakken en te koop aan te bieden.
7.4 Vanaf het moment van aflevering berust het risico op verlies en beschadiging van de producten bij Koper. De eigendom van de producten blijft berusten bij Heuga tot de volledige koopsom is ontvangen.
8. Bedenktijd
8.1 Koper heeft het recht om tot zeven werkdagen na de Afleveringsdatum de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden, mits de door Heuga geleverde producten nog in zodanige staat verkeren dat deze door Heuga opnieuw verkocht kunnen worden. De producten dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen.
8.2 De Koper kan de overeenkomst binnen de in artikel 8.1 genoemde periode ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling te richten aan Heuga aan het in deze voorwaarden opgenomen (e-mail) adres. Koper dient in de opzegging aan te geven op welk rekeningnummer de koopsom terugbetaald kan worden.
8.3 Nadat Heuga kennis heeft genomen van de ontbinding zal zij Koper informeren over de wijze waarop de producten, op kosten van de Koper, geretourneerd kunnen worden. Nadat Heuga kennis heeft genomen van de ontbinding zal Heuga de koopsom binnen dertig dagen terugbetalen op het door Koper opgegeven rekeningnummer, mits Koper de producten binnen deze termijn heeft teruggezonden aan Heuga.
9. Garantie
9.1 Heuga garandeert dat de door haar geleverde producten, waaronder tapijttegels en TacTiles, geschikt zijn voor het gebruik zoals omschreven op de Website en garandeert, voor een periode van 7 jaar na Afleveringsdatum en met inachtneming van het gestelde in artikel 9.2 en artikel 9.3, dat de door haar geleverde producten geen materiaal- en fabricagefouten bevatten en dat deze, indien geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens de aanwijzingen van Heuga die bij de aflevering zijn verstrekt, niet zullen krimpen, krullen of in ernstige mate verkleuren. Van deze garantie is uitgelsoten: (i) Normale slijtage door gebruik (ii) verkleuringen van de producten als gevolg van langdurige blootstelling aan direct zonlicht, (iii) beschadigingen als gevolg van ongelukken, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, waaronder begrepen het gebruik van de producten in ruimtes waarvoor het product niet bestemd is, De in deze bepalingen gestelde garantie geldt alleen voor producten die door Heuga zijn verkocht binnen de EU.
9.2 Indien de Koper binnen twee jaar na Afleveringsdatum stelt en aantoont dat de producten niet voldoen aan de in artikel 9.1 gegeven garantie zal Heuga kosteloos de betreffende producten: (a) herstellen, voorzover herstel naar de mening van Heuga redelijkerwijs mogelijk is of (b) vervangen.
9.3 Indien de Koper na twee jaar stelt en aantoont dat de prodcuten niet voldoen aan de in artikel 9.1 gestelde garantie en Heuga de betreffendende producten moet herstellen of vervangen zal Heuga, rekeninghoudend met de afschrijving, bijdragen in de kosten van herstel van vervanging volgens het navolgende schema:
Jaar na Afleveringsdatum Afschrijving Vergoeding Heuga
2-3 30% 70%
3-4 45% 55%
4-5 60% 40%
5-6 75% 25%
6-7 85% 15%

Het door de Koper als afschrijving te betalen bedrag zal worden berekend als percentage van de daadwerkelijke kosten voor herstel of vervanging.
9.4 TDe Koper dient Heuga schriftelijk op de hoogte te stellen van een vordering als bedoeld in artikel 9.2 en artikel 9.3. De Koper heeft geen recht op vervanging of herstel van de producten indien deze door eigen onzorgvuldig gebruik teniet of achteruit zijn gegaan.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Heuga is beperkt tot alleen de door Koper direct geleden schade en met een maximum van de door Koper betaalde koopprijs, behoudens in geval van opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid aan de zijde van Heuga.
10. Cookies en Privacy regelgeving
10.1 Als een Bezoeker de Website bezoekt wordt het IP-adres van de computer waarmee de bezoeker de Website bekijkt opgeslagen. Het doel van deze registratie is het voorkomen van misbruik van de Website door personen die op onrechtmatige wijze de beschikking hebben gekregen over het IP-adres van de Bezoeker.
10.2 De Afleveringsgegevens worden bewaard teneinde de overeenkomst met Koper (met inbegrip van garantieverplichtingen) te kunnen nakomen.
10.3 Heuga kan de Afleveringsgegevens tevens gebruiken om aan de Koper op hem toegesneden informatie over producten toe te zenden.
10.4 De Koper heeft het recht om bij Heuga inzage te vragen van de betreffende zijn persoon bewaarde persoonsgegevens en wijziging of verwijdering te vorderen indien de gegevens niet juist zijn en/of niet langer bewaard hoeven te worden voor de nakoming van een overeenkomst tussen Koper en Heuga.
10.5 Heuga verstrekt de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daartoe gehouden op grond van enige wettelijke bepaling of instructie van overheidswege.
10.6 De door Heuga gevoerde registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1228526.
10.7 Interface maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om informatie te verkrijgen die helpt om onze website te verbeteren en u een betere en meer persoonlijke service te verlenen. U kunt meer te weten komen over cookies en de functies hiervan door informatieve sites als www.allaboutcookies.org te bezoeken. De cookies die gebruikt kunnen worden op deze site, vallen onder de categorieën welke hieronder worden beschreven. Deze beschrijvingen helpen u om te bepalen op welke wijze u onze website en overige services wenst te gebruiken.
10.8 Door middel van Analytics cookies (inclusief Google Analytics) verzamelen wij anonieme gegevens over uw gebruik van onze website en services. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over welke pagina’s u op onze website bezoekt en het aantal bezoeken. Ook kijken wij of u de communicatieberichten die wij verzenden opent en of u deze leest, hoe u op onze site terecht bent gekomen en of u wellicht foutmeldingen ontvangt.
10.9 Onze website maakt het gemakkelijk om onze informatie via social media te delen, en om de pagina’s die u bezoekt te onthouden. Voor deze functie maken wij ook gebruik van cookies (inclusief AddThis cookies).
10.10 Wij maken gebruik van andere cookies om u services aan te bieden, die specifiek door u zijn aangevraagd, zoals de producten in u winkelmandje en opmaken van de rekening bij betaling.
10.11 Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies en andere manieren om uw internetgedrag te volgen te beheren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. Indien u cookies niet accepteert dient u er wel rekening mee te houden dat sommige delen van de website, zoals de AddThis tool, niet toegankelijk kunnen zijn. Als u gebruik maakt van verschillende computers op verschillende locaties, dient u ervoor te zorgen dat alle browsers zijn ingesteld op uw wensen. U kunt geïnstalleerde cookies verwijderen uit de cookiemap in uw browser. Verschillende browsers hebben verschillende procedures om voorkeuren in te stellen. Klik hieronder op de juiste browser voor instructies:
- Microsoft Windows Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Koper en Heuga is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Koper en Heuga dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht.
11.3 Als de Koper geen woonplaats in Nederland heeft dan kan Heuga in afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 geschillen ook aanhangig maken voor de nationale rechter in het land waar de woonplaats van Koper is gelegen.